loader

Phone: +32 467 82 12 22

Shopping Cart ( 0 )

Your Have 0 Item In Your Cart

close

Geen producten in je winkelmand.

Privacyverklaring

  • Home
  • Privacyverklaring

Privacy Policy

 

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de   verantwoordelijke voor de verwerking: Sanitiecobv, Uitbreidingstraat 84, bus 3 2600 Antwerpen, België, 0753806004 Sanitiecobv. Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.sanitiecobv.be door ons te contacteren per email/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

Artikel 2 – Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Artikel 3 – Wie uw persoonsgegevens ontvangt

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Artikel 5 – Uw rechten

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

 

Artikel 1

Welke gegevens we over u verwerken

Sanitiecobv verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

Cookies – Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Internetbrowser en apparaat type, bankrekeningnummer

Klantgegevens – Wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website of app of een bestelling plaatst, dan kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, taal, en bankrekeningnummer en  eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

Leveranciersgegevens – Wanneer u een (potentiële) leverancier bent, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

 

Artikel 2

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Algemene doeleinden:

Sanitiecobv zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken:

Cookies – om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;

Klantgegevens – om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarom u verzocht heeft of omdat Sanitiecobv daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;

Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst;

Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

 

Artikel 3

Wie uw persoonsgegevens ontvangt

1. In het kader van haar werkzaamheden en met het oog op de realisatie van hoger vermelde doelstellingen kan Sanitiecobv uw persoonsgegevens delen met:

– overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,

– financiële instellingen,

– verzekeringsinstellingen,

– externe consultants

– distributienetwerk

– partnerbedrijven

2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Sanitiecobv zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Artikel 4

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

De gegevens die we verzamelen voor nieuwsbrieven houden we niet langer dan 1 jaar bij na uw laatste aankoop

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Woocommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Webhosting

Mijndomein

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijndomein. Mijndomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijndomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijndomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mijndomein

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mijndomein. Mijndomein zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Mijndomein beveiligd opgeslagen. Mijndomein maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mijndomein behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijndomein

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijndomein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Artikel 5

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ineen aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@sanitiecobv.com of per post naar

Uitbreidingstraat 84 bus 3, 2600 Antwerpen, België

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen Sanitiecobv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sanitiecobv.com

In geen geval kan Sanitiecobv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.