loader

Phone: +32 467 82 12 22

Shopping Cart ( 0 )

Your Have 0 Item In Your Cart

close

Geen producten in je winkelmand.

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN + DISCLAIMER

 

1. Overeenstemming met de voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Sanitieco BV, gevestigd aan de Uitbreidingstraat 84 bus 3, Antwerpen, 2600 België (wij), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website van Sanitieco BV (https://www.sanitiecobv.be/) en eventuele aanverwante toepassingen (de Site).

De Site biedt de volgende diensten aan: Groothandelaar Beschermingsmiddelen (Diensten). U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de Site en/of Diensten, hebt gelezen, begrepen en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan al deze Algemene Voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dan is het u verboden de Site en Diensten te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

1.2 Het aanvullend beleid zoals uiteengezet in paragraaf 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing.

1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht zijn zodra deze toegankelijk is. U bent verantwoordelijk voor de herziening van deze Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van de updates. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd.

1.4 Wij kunnen de Site van tijd tot tijd updaten of wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op mensen die in Europa wonen. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land.

1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de Site of de Diensten gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Site zijn onder andere:

● Onze Privacy kennisgeving waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door gebruik te maken van de Site stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

2. Aanvaardbaar gebruik

2.1 U mag de Site niet betreden of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij de site en onze diensten beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

2.2 Als gebruiker van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

● Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen
● Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen naar een gecompileerde database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons
● De site gebruiken om te adverteren of goederen en diensten te verkopen
● Trick, bedriegen of misleiden van ons en andere gebruikers, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie, zoals gebruikerswachtwoorden, te achterhalen
● Verkopen of anderszins overdragen van uw profiel
● Onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen
● Verwijderen van de auteursrecht- of andere eigendomsrechten van de inhoud
● Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons bedoeld zijn
● Ten onrechte impliceert dit een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft

3. Informatie die u ons verstrekt

3.1 U verklaart en garandeert dat: (a) alle registratiegegevens die u indient waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en betrekking hebben op u en niet op een derde partij; (b) u de juistheid van deze gegevens bewaart en deze gegevens onmiddellijk bijwerkt indien nodig; (c) u uw wachtwoord vertrouwelijk houdt en verantwoordelijk bent voor al het gebruik van uw wachtwoord en account; (d) u de wettelijke bevoegdheid hebt en ermee instemt zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden; en

(e) u geen minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u woont, of indien u een minderjarige bent, u toestemming van uw ouders hebt gekregen om de Site te gebruiken.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersgegevens (zoals een identificatiecode of gebruikersnaam) en/of wachtwoord kent, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via info@sanitiecobv.be.

3.2 Als u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen. We kunnen een door u geselecteerde gebruikersnaam verwijderen of wijzigen als we vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast is.

4. Onze inhoud

4.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Diensten, inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de Site (Onze Content) eigendom van of in licentie bij ons, en worden ze beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

4.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om de Site en Onze Content te openen en te gebruiken en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

4.4 U zult niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of tot netwerken, servers of computersystemen die verbonden zijn met de Site; en/of (b) voor enig doel, inclusief foutcorrectie, wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aan de Site of Onze Content, inclusief de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

4.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Content met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) gebruik maken van standaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van content naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

4.6 De inhoud van de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van de Site.

4.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site nauwkeurig, volledig of actueel is.

5. Beheer van de site

5.1 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iemand die de toepasselijke wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt; (3) alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een last vormen voor onze systemen van de Site te verwijderen of op andere wijze uit te schakelen; en (4) de Site op andere wijze te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site en de Diensten te vergemakkelijken.

5.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen is.

5.3 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

6. Wijzigingen en beschikbaarheid van de Site

6.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om op elk gewenst

moment alle of een deel van de Diensten te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

6.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat we te maken krijgen met hardware, software of andere problemen of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de Diensten tijdens een onderbreking of stopzetting van de site of de Diensten.

6.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de Diensten, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Ontkenning/beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Site en de Diensten worden aangeboden op een ” zoals-het-is ” en ” als-beschikbaar” basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en/of de Diensten op uw eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Alle garanties, voorwaarden en toezeggingen, expliciet of impliciet (inclusief bij wet, gewoonte of gebruik, een handelswijze of gewoonterecht) in verband met de Site en Diensten en uw gebruik ervan, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving uitgesloten.

Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de site en zijn niet aansprakelijk voor (1) fouten of omissies in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die op onze server is opgeslagen; (3) onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de site of diensten; en/of (4) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke die door derden naar of via de site kunnen worden overgedragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt.

7.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

Of u nu zakelijk bent:

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

Als wij ons niet aan deze Voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van deze Voorwaarden, maar wij zouden niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die niet voorzienbaar was op het moment dat u de Site/Diensten begon te gebruiken.

Niettegenstaande iets anders in de Ontkenning/beperking van aansprakelijkheid sectie, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot een totaal totaalbedrag dat gelijk is aan het grootste van (a) de som van £100$ of (b) het bedrag dat u eventueel aan ons betaald heeft voor de Diensten/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie die zich voordoet.

8. Opzegging en verbreking

8.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site of Diensten gebruikt of anderszins een gebruiker van de Site bent, al naar gelang het geval. U kunt uw gebruik of deelname te allen tijde beëindigen, om welke reden dan ook, door het volgen van de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via info@sanitiecobv.be.

8.2 Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Diensten (inclusief het blokkeren van bepaalde IP-adressen) te ontzeggen aan een persoon om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking voor schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant in deze Algemene Voorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de Site/Diensten in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of met enige toepasselijke wet- of regelgeving, kunnen wij uw gebruik van of deelname aan de Site en de Diensten beëindigen of uw profiel en alle inhoud of informatie die u heeft geplaatst op elk gewenst moment, zonder waarschuwing, naar eigen goeddunken verwijderen.

8.3 Indien wij uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zoals uiteengezet in dit artikel 9, is het u verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, ook al handelt u mogelijk in naam van die derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijke vervolging.

9. Mobiele toepassing

9.1 Indien u toegang heeft tot de Diensten via een mobiele applicatie, dan verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door u, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten, strikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze licentie.

9.2 De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen in de Apple Store of Google Play (elk een App Distributeur) om toegang te krijgen tot de Diensten:

(a) De licentie die aan u wordt verleend voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruik maakt van het Apple iOS- of Android-besturingssysteem, al naar gelang het geval, en in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de App Distributeur;

(b) Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. U erkent dat elke App Distributeur geen enkele verplichting heeft om onderhoud en ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de mobiele applicatie;

(c) In het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan een toepasselijke garantie, kunt u een App Distributeur op de hoogte stellen en kan de App Distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de eventueel voor de mobiele applicatie betaalde aankoopprijs terugbetalen, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal een App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting hebben met betrekking tot de mobiele applicatie;

(d) U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “terrorist supporterde” land; en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid;

(e) U moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst met derden wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u niet in strijd zijn met hun overeenkomst voor draadloze datadiensten wanneer u de mobiele applicatie gebruikt; en

(f) U erkent en gaat ermee akkoord dat de App Distributeurs derde partij-begunstigden zijn van deze Voorwaarden en dat elke App Distributeur het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u als derde partij-begunstigde daarvan af te dwingen.

10. Algemeen

10.1 Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere records en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en records van transacties die door ons of via de Site worden geïnitieerd of voltooid. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of op betalingen of het verlenen van credits met andere dan elektronische middelen.

10.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Diensten zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

10.3 Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door ons kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

10.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

10.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

10.6 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dat geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site of de Diensten.

10.8 Uitsluitend voor consumenten – Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben om te verwachten dat als u een inwoner van Noord-Ierland bent, u ook een rechtszaak in Noord-Ierland kunt aanspannen, en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak in Schotland aanspannen. Als u een klacht heeft of een geschil wilt aankaarten onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de Site, volg dan deze link http://ec.europa.eu/odr.

10.9 Behalve zoals vermeld onder het hoofdstuk Mobiele Applicatie, heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden geen enkel recht onder de Contracten (Rechten van Derden) Wet 1999 om enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

10.10 Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@sanitiecobv.be of per post naar: Sanitieco BV, Uitbreidingstraat 84 bus 3, 2600 Antwerpen, België

11. Herroepingsrecht

11.1 Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder vermelde modelformulier.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

11.2 Alle retours moeten binnen veertien (14) dagen na de aankoopdatum worden gepost. Alle geretourneerde artikelen moeten zo perfect mogelijk en in (on)gebruikte staat zijn, met alle originele labels erop of meegeleverd.

12. Garantie

12.1 Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

11.2 Alle retours moeten binnen veertien (14) dagen na de aankoopdatum worden gepost. Alle geretourneerde artikelen moeten zo perfect mogelijk en in (on)gebruikte staat zijn, met alle originele labels erop of meegeleverd.

 

13. Betaalmogelijkheden

13.1 Betalen

 • Bancontact: via de betaalomgeving van je bank
 • Belfius Direct Net
 • ING Home’Pay
 • KBC/CBC Payment
 • Creditcard: het bedrag wordt gereserveerd en pas afgeschreven na verzending van het artikel
 • iDEAL: voor iedereen met een Nederlandse bankkaart

 

13.2 Probleem met betalen?

Een aantal tips:

 1. Probeer het later opnieuw, is mogelijk een tijdelijke storing bij je bank of creditcardmaatschappij.
 2. Betaal als het kan met een andere betaalmethode
 3. Betaal met een andere browser of device

 

13.3 Mislukte bestellingen

Krijg je een melding dat de bestelling of betaling is mislukt, maar is er wel geld afgeschreven? Dan betalen we je terug. Hoe snel je het geld ontvangt, hangt af van de reden en van je betaalmethode.

13.4 Technische storing

 • iDEAL: binnen 3 werkdagen
 • **Kredietkaart: **dereservering wordt binnen 1 werkdag opgeheven

 

14. Levering

14.1 Bezorgkosten

Bij bestellingen boven de € 50,- ontvang je gratis bezorging als je in Nederland bent gevestigd. Als u zich niet in Nederland bevindt, wordt gratis verzending verleend wanneer uw totale orderbedrag hoger is dan € 100, -. Wanneer het totaalbedrag van uw bestelling lager is dan € 100, worden er verzendkosten in rekening gebracht, afhankelijk van uw afleveradres en methode.
Nadat u alle velden aan de linkerkant van de pagina heeft ingevuld, kunt u de verzendkosten bekijken. Afhankelijk van uw afleveradres kunt u tegen een meerprijs een snellere service kiezen.

14.2 Rechten en belastingen
Sanitiecobv verscheept uit België, Nederland en Verenigd Koninkrijk. Er kunnen invoerrechten en belastingen van toepassing zijn als u een bestelling plaatst van buiten de EU. Voor landen binnen de EU zijn er geen douanekosten.
Er worden echter enkele producten van buiten de EU verzonden. Er kunnen invoerrechten en belastingen van toepassing zijn als u vanuit de EU een bestelling voor deze producten plaatst. Een volledige lijst van deze producten vindt u hier.
Sanitiecobv is niet aansprakelijk voor invoerrechten of belastingen. Laat u goed informeren voordat u een bestelling plaatst. Zodra uw bestelling is verzonden, kan deze niet meer worden geannuleerd. Pas nadat je je bestelling hebt ontvangen, kun je het artikel (en) kosteloos retourneren.

14.3 Aflevertijd
Zendingen binnen Nederland worden afgehandeld door PostNL en alle internationale zendingen worden afgehandeld door Bpost en UPS. Bij het afrekenen wordt u geïnformeerd over de verwachte of gegarandeerde leverdatum. Houd er rekening mee dat tijdens verkoopperiodes de levering langer kan duren dan normaal en dat zendingen alleen op Europese werkdagen worden verwerkt.
Bovendien sturen we u een e-mail op het moment dat uw zending is overgedragen aan de transporteur. Ze zullen u een trackingnummer geven, zodat u uw zending tijdens zijn reis kunt volgen.

14.4 Informatie over douane
Bij zendingen buiten Europa kan het voorkomen dat een pakket ter controle bij de douane wordt gehouden. Helaas kan de inspectie tot 30 dagen duren voordat het pakket naar het afleveradres wordt verzonden. Laat het ons weten als u uw pakket na de inklaring niet heeft ontvangen. Na die 30 dagen starten we een onderzoek naar uw zending.

14.5 Levertijden
Houd er rekening mee dat tijdens uitverkoopperiodes de levering langer kan duren dan normaal.
Levertijden zoals hieronder weergegeven, tellen vanaf de dag dat uw pakket is verzonden vanuit het magazijn van Sanitiecobv.
De verwachte leverdatum staat vermeld op de afrekenpagina, in de orderbevestiging e-mail en in de verzendbevestiging e-mail.
Nederland
1 à 5 werkdagen
Rest van Europa
Levertijden variëren afhankelijk van de bezorgservice van PostNL.

15. Klachten

15.1 Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op
info@sanitiecobv.com, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be.
Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht
aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op
https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden
behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je
klacht verder te behandelen.

15.2 De geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst kunt u hieronder vinden
(https://consumentenombudsdienst.be/nl)
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=
EN)

Sanitieco BV
Uitbreidingstraat 84 bus 3
2600 Antwerpen, België
Ondernemingsnummer: 0753806004
Info@sanitiecobv.be
Rekeningnummer: BE07 3632 0352 8066

Download & Print